No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
{tab=strona 1}

STATUT DZIELNICY KOKOSZYCE ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne
 
§1.

1. Wspólnotę Dzielnicy Kokoszyce stanowią jej mieszkańcy.
2. Dzielnica jest jednostką pomocniczą Miasta Wodzisławia Śląskiego.
3. Podstawą działania Dzielnicy Kokoszyce są:
- przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

- Statut Miasta Wodzisławia Śląskiego,
- niniejszy Statut.
§2.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1/    Radzie Dzielnicy - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą gminy - Radę Dzielnicy Kokoszyce,
2/    Statucie - należy przez to rozumieć Statut Dzielnicy Kokoszyce,
3/    Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

4/ Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Wodzisław Śląski,

5/    Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego.
 

§3.

1.Niniejszy Statut określa w szczególności:
1/    zadania i zakres działania Dzielnicy,
2/    organizację i zadania organów Dzielnicy,
3/   zasady i tryb wyborów organów Dzielnicy oraz ich odwoływanie,
4/    zasady gospodarki finansowej Dzielnicy,
5/    zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad Dzielnicą
2.0bszar Dzielnicy Kokoszyce określa załącznik nr 1 do niniejszego Statutu stanowiący jego integralną część.

 ROZDZIAŁ II
Cele, zadania Dzielnicy oraz ich realizacja.


§4.

Celem Dzielnicy jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa jej mieszkańców w życiu wspólnoty oraz tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju.

§5.

Do zadań Dzielnicy należy w szczególności:
a) zapewnienie   udziału   wspólnoty   samorządowej    w   rozpatrywaniu    spraw    związanych   z miejscem zamieszkania,
b) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
 §6.1. Do realizacji celu określonego w Statucie Dzielnica może wykonywać zadania zlecone przez organy miasta.
2. Dzielnica wykonuje zadania wynikające z uchwał Rady Miejskiej, może także wykonywać zadania przyjęte od Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.
3.    Zadania, o których  mowa wyżej,  Dzielnica wykonuje po  zapewnieniu w budżecie miasta  środków finansowych na ich realizację.


{tab=strona 2}

ROZDZIAŁ III Władze Dzielnicy

§7.
1.    Organem uchwałodawczym Dzielnicy jest Rada Dzielnicy
2.    Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd Dzielnicy.

§8.


1. Do właściwości Rady Dzielnicy należy:

a) wybór i odwoływanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy,
b) wybór i odwoływanie Zarządu Dzielnicy, Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy i jego Zastępcy,
c) opracowywanie i uchwalanie programów działalności oraz planów finansowo-rzeczowych,
d) występowanie do Rady Miejskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości Dzielnicy,
e) organizowanie   i   przeprowadzanie   konsultacji   z  mieszkańcami  w   przypadkach   przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla mieszkańców Dzielnicy,
f) współpraca z Komisjami Rady Miejskiej,
g) sprawowanie   nadzoru   społecznego  nad  prowadzoną na jej   terenie   samorządową  działalnością inwestycyjną, współdziałanie z radnym Rady Miejskiej z terenu Dzielnicy,
h)   podejmowanie uchwał w innych sprawach ważnych dla społeczności Dzielnicy.

2. Rada może wydawać opinie dotyczące Dzielnicy w zakresie:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) lokalizacji miejsc parkowania samochodów,
c) prac konserwacyjno-porządkowych w tym remontów dróg,
d) wykorzystania środków przeznaczonych na opiekę społeczną, działalność kulturalno - oświatową i sportową.
e) otwierania lokalu użytkowych i lokalizacji zakładów oraz obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,
f) przebiegu przez teren Dzielnicy tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
g) projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących wyłącznie Dzielnicy.

§9.

1. Do zadań Przewodniczącego Rady Dzielnicy należy:
a) inicjowanie przedsięwzięć społecznych na terenie dzielnicy,
b) przewodniczenie obradom zebrania mieszkańców i Rady Dzielnicy,
c) wykonywanie obowiązków wynikających z § 11 ust. 3 i § 22 ust. 3 niniejszego statutu,
d) organizowanie współpracy Rady Dzielnicy z organami miasta,
e) Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Dzielnicy, zadania Przewodniczącego wykonuje
Wiceprzewodniczący.

§10.

1. Rada Dzielnicy liczy 15 członków.
2. Kadencja Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy trwa 4 lata
3. Po upływie kadencji Rady Dzielnicy Zarząd Dzielnicy działa do dnia wyboru nowego Zarządu Dzielnicy.
4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności 2/3 składu Rady Dzielnicy na pierwszym jej posiedzeniu. Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy powołuje się na wniosek Przewodniczącego Rady Dzielnicy.
5. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Dzielnicy głosują przez podniesienie ręki, a w głosowaniu tajnym - na kartkach opatrzonych pieczęciąRady Dzielnicy.
6. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący, głosowanie tajne - komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych przez Radę Dzielnicy.
7. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
8. W skład komisji skrutacyjnej nie może wchodzić osoba bezpośrednio zainteresowana wynikiem głosowania.
9. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy następuje w tym samym trybie co jego wybór, po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie jest to możliwe z jego winy.{tab=strona 3}

§ 11


1. Posiedzenia Rady Dzielnicy zwołuje Przewodniczący Rady Dzielnicy według potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.
2. Na wniosek Zarządu Dzielnicy lub co najmniej V* ustawowego składu Rady Dzielnicy, Przewodniczący Dzielnicy zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Dzielnicy w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku doręczając proponowany porządek obrad posiedzenia jej członkom.
3. O posiedzeniu Rady Dzielnicy zawiadamia się Przewodniczącego Rady Miejskiej na piśmie.

§12.


W posiedzeniach Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy mogą uczestniczyć radni Rady Miejskiej z głosem doradczym bez prawa głosowania chyba, że są członkami tych organów. O posiedzeniach Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy powiadamia się radnych w sposób zwyczajowo przyjęty.

§13.


1. Rada Dzielnicy wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym Zarząd Dzielnicy.
2. Zarząd  Dzielnicyliczy 5 osób.
3. Na czele ZarząduDzielnicy stoi Przewoniczący wbrąny spośród członków Zarządu Dzielnicy.
4. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy może uczestniczyć w sesjach i posiedzeniach Komisji stałych Rady Miejskiej z głosem doradczym bez prawa głosowania.
5. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy reprezentuje Dzielnicę na zewnątrz.
6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący wybrany spośród członków Zarządu Dzielnicy.
7. Organy uprawnione do wybierania są kompetentne do dokonywania zmian w składzie Zarządu Dzielnicy.

§14.


1. Do zadań Zarządu Dzielnicy należy w szczególności:
a) przygotowanie projektów uchwał Rady Dzielnjcy,
b) określanie sposobu wykonywania uchwał oraz przedstawianie Radzie sprawozdań z realizacji uchwał,
c) zbieranie wniosków i innych wystąpień dotyczących Dzielnicy,
d) sporządzenie projektów  wystąpień w  sprawach wykraczających poza możliwości  ich  realizacji w ramach Dzielnicy,
e) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Dzielnicy i pomoc w ich realizacji,
f) informowanie na bieżąco mieszkańców o istotnych sprawach dotyczących Dzielnicy i Miasta w sposób zwyczajowo przyjęty,
g) wykonywanie    czynności    związanych    z   gospodarowaniem    środkami    finansowymi    będącymi w dyspozycji Rady Dzielnicy,
h)   występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Dzielnicy,
i)    wydawanie opinii w zakresie lokalizacji placówek handlowych, punktów usługowych i zakładów gastronomicznych i zmian dotyczących wymienionej mfrastruktury oraz przedłużania godzin pracy .zakładów gastronomicznych.

2. Z wyknanych zadań, o których mowa  w ust 1 Zarząd Dzielnicy zobowiązany jest składać informacje
Radzie Dzielnicy na jej najbliższym posiedzeniu.

§15.


Uchwały organów Dzielnicy zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

§16.


Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Rada Dzielnicy może nawiązywać współpracę z sąsiednimi Radami Dzielnic, w tym:
a) zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonania zadań,
b) podejmować wspólne uchwały.


{tab=strona 4}

§17.

1. Rada Dzielnicy może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe, ustalając ich przedmiot działania oraz ich skład osobowy.
2. W skład zespołów problemowych mogą wchodzić osoby spoza Rady Dzielnicy w liczbie nie przekraczającej połowy składu członków zespołu.

§18.

1. Dla kontroli przestrzegania zasad celowego i oszczędnego gospodarowania funduszami i majątkiem dzielnicy Rada Dzielnicy powołuje Komisję Rewizyjną liczącą od 3 do 5 osób.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Dzielnicy.
3. Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego ze swego grona.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby spoza Rady Dzielnicy.

§19.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Zarządu Dzielnicy szczególnie w zakresie gospodarki funduszami i majątkiem Dzielnicy,
b) przedstawianie Radzie Dzielnicy sprawozdań ze swej działalności,
c) opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego,
d) w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Zarządu Dzielnicy, a w szczególności w zakresie gospodarowania funduszami lub niezgodności z przepisami prawa, niezwłoczne informowanie o tym Radę Dzielnicy i Radę Miejską.

§20.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się nie rzadziej niż 1 raz w roku.

§21.


1. Do utrzymywania stałej łączności z mieszkańcami Rada Dzielnicy może organizować dyżury swych członków, w których mogą brać udział radni Rady Miejskiej z terenu działania dzielnicy.
2. Miejsce, dni i godziny dyżurów podawane są do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§22.


1. Z zebrania, mieszkańców, posiedzeń Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy sporządzane są protokoły, do których dołącza się teksty podjętych uchwał.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.
3. Kopie protokołów z zebrań mieszkańców, posiedzeń Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy oraz teksty podjętych uchwał i wniosków przekazuje się niezwłocznie Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
4. Uchwała Rady Dzielnicy sprzeczna z prawem jest nieważna.
5. Nadzór nad działalnością Rady Dzielnicy sprawowany jest przez Radę Miejską na podstawie kryterium zgodności z prawem.
6. Organy dzielnicy mogą korzystać z porad prawnych radców prawnych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§23.


Członkowie Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy pełnią swoje funkcje społecznie, z zastrzeżeniem art. 37b ustawy.

{tab=strona 5}

ROZDZIAŁ IV
Gospodarka Finansowa Dzielnicy


§24.

1. Zarząd Dzielnicy prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu miasta.

2. Gospodarka finansowa obejmuje środki finansowe, na które mogą składać się:
a) wydzielone przez Radę Miejską środki finansowe z budżetu Miasta,
b) dobrowolne wpłaty (darowizny przekazane przez zakłady, organizacje, mieszkańców itp.),
c) środki uzyskane z organizowanych przez Radę Dzielnicy przedsięwzięć,
d) inne nie wymienione w punktach poprzedzających.
 
 §25
.

1. Obsługę finansową Dzielnicy zapewnia Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi oraz finansowymi dzielnicy sprawuje Skarbnik Miasta Wodzisławia Śląskiego.
3. Projekty uchwał Rady Dzielnicy dotyczące zasad gospodarowania składnikami majątkowymi lub finansowymi wymagają opinii Skarbnika Miasta Wodzisławia Śląskiego.


ROZDZIAŁ V
Tryb wyborów, odwoływania oraz uzupełnienia składów samorządu Dzielnicy


 §26.


1. Wybory do Rady Dzielnicy zarządza Rada Miejska.
2. Dla prawomocności przeprowadzonych wyborów na zebraniu mieszkańców wymagana jest obecność wyborców w liczbie co najmniej dwukrotnie wyższej od liczby osób wybieranych do Rady tej Dzielnicy.
3. Zebranie wyborcze i inauguracyjne posiedzenie Rady Dzielnicy prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej lub radny przez niego wskazany.

§27.


1.    Wybory przeprowadza komisja w składzie od 3 do 5 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania.
2. Do zadań komisji należy: przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują: przewodniczący komisji i członkowie komisji.
3. Członkiem komisji mandatowo - wyborczej nie może być osoba kandydująca do Rady Dzielnicy.

§28.

1. Członków Rady Dzielnicy wybiera się na zebraniu mieszkańców. Tryb głosowania określi zebranie.
2. W skład Rady Dzielnicy może być wybrany każdy, komu przysługuje prawo wyborcze oraz jest zameldowany na terenie Dzielnicy.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
4. Prawo wybierania członków Rady Dzielnicy przysługuje osobom zamieszkałym stale na obszarze działania Rady Dzielnicy i posiadającym prawa wyborcze w rozumieniu ordynacji wyborczej do rad gmin.
5. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej osobie mającej czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Dzielnicy. Osoby kandydujące do organów Dzielnicy winne wyrazić zgodę na kandydowanie. W razie nieobecności kandydata na zebraniu wyborczym należy przedłożyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.

{tab=strona 6}

§29.


1. Rada Dzielnicy może podjąć uchwałę, większością 2/3 składu Rady Dzielnicy, o samorozwiązaniu się.
2. Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Rada Miejska może rozwiązać Radę Dzielnicy, jeżeli nie wypełnione są przepisy §§ 11 ust. 1 i 30 ust. 1 niniejszego Statutu.
3. Zebranie mieszkańców może odwołać poszczególnych członków Rady Dzielnicy z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub innych ważnych powodów.
4. Wniosek w sprawie odwołania poszczególnych członków Rady Dzielnicy uchwala Rada Dzielnicy, bądź w razie braku quorum na dwóch kolejnych jej posiedzeniach, z wnioskiem może wystąpić 1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 kieruje się do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje zebranie mieszkańców Dzielnicy. Tryb głosowania w sprawie odwołania poszczególnych członków określi zebranie.
6. Członek Rady Dzielnicy może złożyć pisemną rezygnację z członkostwa w Radzie Dzielnicy. Na najbliższym zebraniu mieszkańców przyjmuje ono rezygnację i wybiera nowego członka Rady Dzielnicy.


 ROZDZIAŁ VI
Zasady składania sprawozdań przed mieszkańcami   
 

§30.


1. Zebranie mieszkańców Dzielnicy zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Na zebraniu mieszkańców Przewodniczący Rady Dzielnicy składa sprawozdanie z działalności w okresie między zebraniami.
3. O zebraniu mieszkańców powiadamia się Przewodniczącego Rady Miejskiej na piśmie oraz mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe


§31.


1. W sprawach spornych Radzie Dzielnicy przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej.
2. Zmiana Statutu Dzielnicy następuje w tym samym trybie co jego uchwalenie.


{/tabs}